A girl in a happy Box

A girl in a happy Box

A girl in a happy Box

2022

Acrylic on canvas

83 x 83 cm

logo Giorgia Fri